தமிழ் பாட வகுப்புக்கள்.


v  பெயர்ச் சொற்கள்.ஒரு பொருளின் அல்லது உயிரின் பெயரைக் குறிப்பிடல் பெயர் சொல்லாகும்அத்துடன் எம் கண்ணால் பார்க்கக் கூடிய ஒரு பொருளின் வடிவம்குணம்பண்பு என்பவற்றைக் கூறல் பெயர்ச் சொல்லாகும்.

v  பெயர்ச்சொற்கள் 6  வகைப்படும் பொருட்ப்பெயர்   :- இருக்கைமேசைமாடு , காந்தன் 

காலப்பெயர்          :- நேரம் , மாரிகோடை 

இடப்பெயர்            :- பாடசாலைசந்தைஅங்காடி), வீடு

சினைப்பெயர்       :-  ஒரு பொருளின் பகுதியைக் குறிப்பிடும் பெயர் (பூ
                                                                                               :- இதழ் , காம்பு , இலை)

குணப்பெயர்          :-  கோபம் , அன்பு , மென்மைசாந்தம்

தொழிற்பெயர்   
:- விவசாயம் , பொரித்தல், கூட்டல், நடத்தல்
                 (தொழிற்பெயர் ஒரு  போதும் காலம் காட்டாது)


Ø  ஆகு பெயர்கள்.ஒரு பொருளின் இயற்ப்பெயர் அது இன்னொன்றாக ஆகி வருதல் ஆகு பெயர்களாகும்.
உதாரணம்:- தாமரை குளத்தில் வளர்கிறது.
            தாமரை என்பது கொடியைக் குறிக்கும் ஆனால் இங்கு
                            தாமரைக் பூவைக்  குறிப்பதன் மூலம் ஆகி வருகிறது.
                           
ஆகு பெயர்களின் பிரிவுகள்

   1. பொருளாகுபெயர் :-  தாமரை  ( கொடியின் பெயர் அதன் பகுதியாகிய
                                                     பூவிற்க்குக் குறிக்கப்பட்டுள்ளது)

2. சினையாகுபெயர் :-  வெற்றிலை நட்டான் ( ஒரு மரத்தின் பகுதியின்
                                                    அதாவது இலையின் பெயர் இங்கு மரத்துக்குப் 
                          பெயர் ஆகி வந்துள்ளது)
3. குணவாகுபெயர்   :-   வீட்டிற்கு வெள்ளையடித்தோம் ( வெள்ளை என்பது
                                                     நிறத்தின் பெயர் இங்கு நிறபூச்சைக் 
                          குறிப்பிடுகிறதுபொருளின் குணம் பொருளாகி 
                          வருதல்)
4. காலவாகுபெயர்   :-   கார்த்திகைப் பூ ( காந்தள் பூவின் பெயர். அது
                                                    கார்த்திகையில் பூப்பதனால் அந்த மாதத்தின் பெயர்
                                                    ஆகி வந்துள்ளது)
5. இடவாகுபெயர்     :-   கைப்பந்தாட்டத்தில் யாழ்ப்பாணம் வென்றது.
                                                    (யாழ்ப்பாணம் என்பது ஒரு இடத்தின் பெயர் – 
                          இங்கு     யாழ்ப்பாணம் ஒரு குழுவிற்கு பெயராகி 
                          வந்துள்ளது )

6. தொழிலாகுபெயர் :- தைத்திருநாள் அன்று பொங்கல் உண்டார்கள். ( இங்கு
                                                    பொங்கல் என்பது ஒரு தொழில் - தொழில் 
                       உணவின் பெயராகி வந்துள்ளது)

No comments:

Post a Comment